Ekologický provoz přináší i ekonomické benefity

30. Červenec 2021

 Ondřej Jirák působí jako Chief Operating Officer pro Českou republiku a Slovensko ve společnosti Atrium European Real Estate, která provozuje síť nákupních center. Jak sám říká, nejsme všichni jako Greta Thunberg, která se rozhodla, že už si nikdy nekoupí nové oblečení. Nakupujeme rádi, což není příliš ekologické. Nákupní centra Atrium si přesto kladou ambiciózní cíle v oblasti trvale udržitelného rozvoje.ZPĚT
 
   

Vaše společnost provozuje velká nákupní centra, která většinou vnímáme jako symboly nadměrného konzumu. Málokdo by tedy očekával, že mezi vaše priority patří trvale udržitelný rozvoj. Jaké jsou vaše hlavní cíle vycházející z ekologických hodnot? 
Nákupní centra nemusí nutně znamenat nadměrný konzum. Slouží totiž také jako místa pro setkávání, místa, kam lidé chodí za zábavou, a zároveň mnoho nákupních center podporuje život místních komunit. Naše společnost usiluje o co nejužší spolupráci s příslušnými městskými částmi, školami v okolí center, se zájmovými organizacemi a podobně. Poskytujeme jim prostory centra a podporujeme aktivity těchto komunit a organizací, jako jsou například různé workshopy, představení škol, vzdělávací a kulturní akce pro seniory. A právě další rozšíření spolupráce s místními komunitami je součástí naší ESG (Environmental, Social, Governance) strategie v části Social.

A jaké jsou vaše cíle v environmentální oblasti?
Co se týče environmentální části naší ESG strategie, zde jsme si stanovili cíle v oblasti snížení emisí CO2 do roku 2025 a dále až s výhledem na rok 2050, kdy se má skupina Atrium European Real Estate (AERE) stát uhlíkově neutrální organizací. Naplnění těchto cílů znamená například snížení spotřeby elektrické energie o 20 % a snížení spotřeby vody o 10 % do roku 2025 oproti spotřebě roku 2019, důsledné třídění odpadu produkovaného v našich centrech, kde již dnes dosahuje podíl odpadu určeného k recyklaci více než 35 %. Nakupujeme elektrickou energii vyrobenou z obnovitelných zdrojů, a tak byla v loňském roce spotřeba v námi spravovaných centrech v České republice ze 100 % pokryta produkcí z obnovitelných zdrojů.

Nakolik se vám daří tyto cíle naplňovat? Můžete uvést i konkrétní čísla?
V roce 2019 se nám v rámci skupiny AERE podařilo dosáhnout snížení spotřeby elektrické energie o 4 %, snížení spotřeby vody o 5 % a snížení produkce odpadu o 9 % oproti předchozímu období, přičemž podíl recyklovatelného odpadu dosahuje celkem za všechna centra ve skupině AERE 18 % (v ČR je tento podíl ještě vyšší). Naše cíle do roku 2025 jsou ambiciózní, ale naše konkrétní strategie připravené pro každou z nemovitostí, kterou vlastníme a spravujeme, ukazují, že jsou dosažitelné. Splnění těchto cílů si samozřejmě vyžádá značné investice do modernizace technologií, implementaci inovativních řešení, optimalizaci našich interních procesů a zavedení systému environmentálního
managementu, na čemž aktuálně intenzivně pracujeme.

Sdílejí vaši nájemníci stejné hodnoty? Nakolik přispívají k naplňování vaší vize?
Spolupráce s našimi nájemci je důležitá. Aktuálně připravujeme takzvaný Green Lease dokument, který nastaví rámec naší spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje, ať už v oblasti sdílení dat o spotřebě energií, produkci odpadu, používaných materiálech nebo také v oblasti odpovědného nakupování, kdy jako pronajímatel usilujeme o co největší využívání lokálních dodavatelů, používání ekologických čisticích prostředků a podobně. Stejně tak se snažíme podporovat udržitelné způsoby dopravy, a to jak zaměstnanců našich nájemců, tak i našich zákazníků. Například umožňujeme bezpečné uložení jejich jízdních kol, v centru Atrium Flora máme také v provozu šatny a další zázemí pro cyklisty z řad nájemců kancelářské části budovy. Pochopitelně bychom ničeho nedosáhli bez našich zákazníků, kteří naše aktivity v tomto směru oceňují a sami přispívají například tím, že pro dopravu do našich nákupních center často volí hromadnou dopravu a ve výsledku se tak podíl zákazníků využívajících pro cestu k nám individuální automobilovou dopravu pohybuje okolo 30 %.

Jaké technologie využíváte k tomu, abyste snížili spotřebu energie a uhlíkovou stopu? Fotovoltaiku? Kogenerační jednotky?
Těch technologií a systémů je celá řada. Fotovoltaiku využíváme v některých centrech již několik let a pro další centra připravujeme implementaci na letošní rok a její rozšiřování v budoucnu. Dále používáme kolektory pro solární ohřev TUV, prověřujeme možnosti implementace inteligentního řízení systému měření a regulace vedoucího k optimalizaci provozu systému topení, větrání a chlazení. Kogenerační jednotky zatím v našich centrech instalovány nemáme, aktuálně prověřujeme proveditelnost investice a plánujeme instalace v následujících 2 až 3 letech. Jedná se o technologii, která spalováním zemního plynu vyrábí zároveň elektrickou energii i teplo a je velmi zajímavá z pohledu úspory spotřeby elektrické energie ze sítě a snížení spotřeby tepla v případě dálkového vytápění. Pro zjednodušení si můžeme kogenerační jednotku představit jako motor nákladního automobilu, který místo nafty spaluje zemní plyn. Bohužel nepřináší snížení uhlíkové stopy v porovnání se systémem vytápění plynovými kondenzačními kotli, protože i zde dochází ke spalování zemního plynu, ale návratnost investice je poměrně dobrá, mimo jiné i díky tomu, že se jedná o státem podporovaný zdroj energie a lze tedy čerpat podporu formou zelených bonusů.

Když věnujete tolik úsilí snaze o snížení uhlíkové stopy, není pro vás potom frustrující najít ve vašem nákupním centru například jablko z Nového Zélandu, jehož uhlíková stopa asi nebude malá?
Domnívám se, že zákazníci si dnes naštěstí mohou vybrat, zda budou kupovat lokální produkty, nebo produkty vyrobené na jiném kontinentu. Jako provozoval nákupních center se snažíme našim zákazníkům vždy umožnit nákup lokálních potravin tím, že kromě velkých supermarketů, které stále mají a do budoucna zřejmě budou mít své místo na trhu, najdou v našich centrech i menší prodejny se sortimentem farmářským potravin a bio potravin. To se týká i módního sektoru, kde v našich centrech naleznete i prodejny českých designérů a produkty vyrobené v České republice, případně v Evropě. Ostatně i velké módní řetězce si jsou vědomy své environmentální odpovědnosti, a tak i v jejich nabídce naleznou zákazníci udržitelnou módu. Některé studie v poslední době uvádějí porovnání mezi nakupováním v obchodních centrech a online nákupy, kde jsou oba způsoby v zásadě porovnatelné ve smyslu emisí CO2. Hlavní nevýhodou nákupních center v tomto ohledu je právě individuální automobilová doprava do centra, což se týká zejména center tzv. první generace
na okraji měst. V našem portfoliu v České republice jsou nákupní centra s výbornou dostupností hromadnou dopravou, případně pěšky nebo na kole, z důvodu jejich umístění v centru města nebo v hustě obydlené oblasti, případně v kancelářské čtvrti, jako jsou Arkády Pankrác, a tak naši zákazníci, kteří přijíždí automobily, tvoří výraznou menšinu.

V Atriu Flora využíváte také dešťovou vodu, abyste snížili spotřebu vody. Jak tento systém funguje a jaké vám přináší úspory?
Systém využití dešťových vod máme instalovaný na Floře a také v Atrium Paláci Pardubice. V obou případech poměrně nově, od loňského roku, takže na hodnocení je ještě brzy. Oba systémy plánujeme dále rozšiřovat, navýšit jejich kapacitu tak, abychom zcela pokryli spotřebu vody na závlahu zeleně a z velké části také spotřebu vody na splachování toalet. Celkem počítáme s úsporou 13 %.

Spolupracujete s organizacemi, které se věnují ochraně životního prostředí?
Spolupracujeme s poradenskými společnostmi v této oblasti, jak v rámci ČR, tak i se společnostmi a konzultanty ze zahraničí, například z Holandska, ale i z jiných evropských zemí. Jsme členem (Participant Member) Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) již od roku 2016. GRESB je globální hodnocení společností podnikajících v oblasti nemovitostí, nejen komerčních, ale i rezidenčních, a posuzuje jejich aktivity a dosažené výsledky v ESG, včetně hodnocení spotřeby energií, emisí skleníkových plynů, produkce odpadu a podobně. Za rok 2020 jsme získali 3 hvězdy z 5 a věříme, že se nám podaří dále zlepšovat. Naše centra Atrium Flora a Palác Pardubice jsou také certifikována dle standardu BREEAM In-Use (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), přičemž Palác Pardubice má druhé nejvyšší hodnocení, tj. Excellent, ostatní centra jsou zatím hodnocena Very Good.

Na nakupování asi není nic ekologického. Ale snažíte se vzdělávat i své zákazníky? Například v oblasti recyklace odpadů?
Bohužel nejsme všichni jako Greta Thunberg, která se rozhodla nekupovat žádné nové oblečení, a tak si čas od času potřebujeme koupit něco nového na sebe, do domácnosti apod. Naše centra mají poměrně velký podíl sortimentu zboží denní potřeby, jako jsou potraviny, drogerie, velký prostor věnujeme restauracím a kavárnám a jak jsem již zmiňoval, slouží zejména místní komunitě zákazníků, kteří buď bydlí v blízkosti centra nebo sem dojíždí do zaměstnání. Ano, naše zákazníky se snažíme vzdělávat prostřednictvím informací o našich ESG aktivitách, mezi které patří i třídění a recyklace odpadu, podporování biodiverzity v lokalitě, například na Floře máme včelí úly na střeše, hmyzí hotely... Veškeré informace naleznou naši zákazníci na webových stránkách centra v sekci udržitelný rozvoj a také na informačních panelech v centru.

Přechod civilizace k udržitelnému způsobu života je nutností. Odkud by měla tato změna přijít? Od zákonodárců? Od zákazníků, kteří by měli vyvíjet tlak na změnu? Nebo od samotných podniků a podnikatelů, kteří přesunou zisk až na druhé místo?
Domnívám se, že to musí být spolupráce všech. Zákazníci mohou přispět zejména tím, co a jak nakupují, zákonodárci a obecně politici by měli vytvořit právní rámec, stanovit cíle a podporovat aktivity podnikatelů v této oblasti, a to i různými dotačními programy. Pak jsou zde také narůstající ceny emisních povolenek, jejichž cena je aktuálně rekordní a zvyšuje výrazně cenu elektrické energie, což nás všechny nutí hledat úspory ve spotřebě. Jako vlastníci a provozovatelé komerčních nemovitostí si nemyslíme, že je nutné přesunout zisk až na druhé místo, je ale nutné inovovat a rozumně investovat do nových technologií. Investice vedoucí k udržitelnému rozvoji vedou i ke snižování spotřeb energií a tedy i ke snižování provozních nákladů, což naopak může ve střednědobém horizontu vést ke zvýšení zisku. Z naší zkušenosti mohu říci, že návratnost těchto investic se pohybuje přibližně mezi 5 a 12 lety a s rostoucími cenami energií se zřejmě bude ještě zlepšovat.


Atrium European Real Estate je vlastníkem, provozovatelem a developerem nákupních center a maloobchodních nemovitostí ve střední Evropě. Atrium se specializuje na dominantní módní a zábavní nákupní centra v předních městských lokalitách. Vlastní 26 nemovitostí s celkovou pronajímatelnou plochou přes 809 000 metrů čtverečních a s celkovou tržní hodnotou přibližně 2,5 miliardy EUR. Tyto nemovitosti se nacházejí v Polsku, v České republice, na Slovensku a v Rusku.

 

Připravila: Ivana Molnárová
 


Přihlásit se o newsletter

* povinné pole
E-mailová adresa

+420 603 259 151

redakce@zivotzaokny.eu

Autorská práva vykonává vydavatel, publikování, přetištění či šíření obsahu nebo jeho částí jakýmkoliv způsobem v českém či jiném jazyce bez předchozího písemného souhlasu vydavatele – MODERN LIVING s.r.o. – je zakázáno. Tato publikace obsahuje ilustrační obrázky a fotografie z kolekce Shutterstock a archivů. Tyto obrázky jsou chráněny copyrightem a použity v souladu s licencí.