Města budoucnosti. Vize, bezpečnost a inovace ve světě Smart City

02. Listopad 2023

Technologie a strategické myšlení mohou města transformovat v chytrá a odolná centra. Ve vyprávění Pavla Kuky, Idea Managera poradenské skupiny Gatum Group se dozvíte, jak nové inovace např. pokročilé kamerové systémy a nástroje pro monitorování dopravy, přispívají k bezpečnějšímu a efektivnějšímu urbanismu. Přečtěte si, jaký význam má integrovaný přístup k městské odolnosti a jak se Ústecký kraj stává lídrem v oblasti Smart City inovací díky spolupráci s Gatum Group.ZPĚT
 
   

Jaké jsou hlavní výhody implementace prvků smart city, jako je inovace kamerových systémů a využití analytických  nástrojů pro monitoring dopravy? Jaké jsou očekávané přínosy pro města, jejich obyvatele, případně pro soukromý sektor?
Smart City je komplexní téma, kde jsou kamery pouze špičkou ledovce. V Gatum se zaměřujeme nejen na bezpečnost, ale taky na energetiku, digitální transformaci či podporu spolupráce a komunikace. Samotné označení Smart už začíná dosluhovat, kdysi inovativní smart principy, nástroje a technologie se stávají standardní, možná i neodmyslitelnou součástí rozvoje měst, protože ta města jsou nucena neustále reagovat na různé lokální i globální společenské změny. Všichni vnímáme, že se toho děje moc a děje se to čím dál rychleji. Mnohem raději proto místo chytrosti pracujeme s pojmy odolnosti, adaptace a udržitelnosti, které se dotýkají celé společnosti, nejen měst jako takových, a které pomáhají jak v každodenním provozu, tak při řešení krizových situací. 

Z pohledu přínosů se standardně řeší zvyšování úrovně poskytovaných služeb s přesahem na kvalitu života obyvatel, rozvoj lokálního ekonomického prostředí, podporu inovací a podobně. To je takový evergreen a je to v pořádku. Pro nás ale významnou oblast představuje právě ta odolnost a adaptabilita, rozvíjíme proto kapacity měst i soukromých organizací vyrovnávat se se změnami, například včas rozpoznat a reagovat na hrozby, ať už je to energetická krize, klimatická změna či kybernetické útoky. Snažíme se být průvodci neustále se měnícím  světem. 

Můžete nám poskytnout příklady konkrétních analytických nástrojů, které se používají v rámci rozvoje městských kamerových systémů? Jakým způsobem tyto nástroje zvyšují bezpečnost měst a obcí?
Analytické nástroje, pokud jsou dobře nastaveny a vhodně integrovány do procesů města, zvyšují bezpečnost tím, že umožňují identifikovat potenciální hrozby ve veřejném prostoru automaticky, což umožňuje lépe reagovat na krizové situace, rychleji zasáhnout při incidentech a předcházet trestné činnosti nebo nebezpečným situacím. V kontextu městských kamerových systémů se standardně bavíme o systémech rozpoznávání obrazu či zvuku, které mohou zahrnovat nástroje pro detekci vozidel, registračních značek, vzorců chování, narušení nastavených zón a podobně. Tyto nástroje lze vzájemně kombinovat tak, aby pokryly konkrétní bezpečnostní scénáře dle potřeb města.

V té zvukové části jsou na trhu dostupné i kvalitní české technologie, které umožňují rozpoznání lidského křiku, výstřelů či tříštění skla. Zvukové senzory lze využít tam, kam je složité či nevhodné umisťovat kamery.

Pro města je dnes důležité, aby přestala vnímat kamerové systémy pouze jako nástroje prevence kriminality, ale začala využívat jejich potenciál jako zdroje cenných dat o veřejném prostoru. Naší úlohou je mimo jiné právě hledání synergií napříč různými řešeními a využívání tradičních nástrojů novými způsoby.

V posledních měsících se rozšiřují zejména nástroje dopravní analýzy. Kamery díky tomuto typu řešení mohou detekovat dopravní přestupky, sbírat statistická data o průjezdech či hlídat obsazenost parkovacích míst. Tato data se v současné době získávají nárazově s využitím specializovaných dopravních průzkumů na objednávku. Využití analytických nástrojů umožňuje městům mít vlastní zdroj stále aktuálních informací. 

Jaký je význam integrovaného přístupu k bezpečnosti a odolnosti organizací a měst? Jak Gatum Group podporuje města při posilování tohoto přístupu?
Integrovaný přístup je z našeho pohledu zásadní v jakékoliv oblasti, představuje pochopení propojenosti a závislosti všech vrstev, od infrastruktury, přes senzory a integrační platformy, až po aplikační vrstvu. Je to schopnost zorientovat se v provázanostech napříč různými vertikálami provozu a zohlednění širších souvislostí.

Bezpečnost a odolnost města touto perspektivou nejsou pouze kamery a prevence kriminality, ale energetická bezpečnost a soběstačnost, fyzické zabezpečení infrastruktury, kybernetická bezpečnost, efektivní práce s daty, nastavování standardů, zohlednění kompatibility, zajištění dlouhodobé udržitelnosti technologií a podobně.

Znamená to plánování, implementaci a provoz synergických řešení v kontrastu s ostrovním přístupem, který může klást mnohem vyšší nároky na zdroje, nebo úplně limitovat možnosti dalšího rozvoje. Integrovaný přístup aktivně cílí na nastavení organizace a procesů tak, aby rozvoj města, infrastruktury a technologií probíhal ekonomicky, efektivně a udržitelně.

Díky našemu týmu dokážeme nabídnout ucelené portfolio služeb dle konkrétních potřeb klienta. Od zpracování strategických a koncepčních dokumentů, přes dílčí analýzy, nastavení parametrů pro výběr vhodného řešení, facilitaci komunikace a koordinaci projektových aktivit, až po podporu při implementaci včetně vyhledání a zajištění financování. Naše partnery podporujeme ve zlepšování procesů, nastavování provozních modelů i při přípravě nových služeb.

Můžete nám podrobněji vysvětlit, jakým způsobem je plánován Bezpečnostní a datový koridor Ústeckého kraje? Jaké jsou hlavní cíle tohoto projektu a jaké konkrétní kroky jsou připravovány pro jeho realizaci?
Myšlenka bezpečnostního koridoru vznikla ve spolupráci měst Bílina a Ústí nad Labem v rámci projektu 5G pro 5 měst a získala si pozornost Ústeckého kraje, který nad nápadem přebral záštitu. Zástupci samospráv si dlouhodobě uvědomovali, že bezpečnost a pocit bezpečí má přímý vliv na kvalitu života a že to téma nejde řešit izolovaně, ale že je nutné ho uchopit v rámci širšího regionu. Zástupci všech tří samospráv proto v roce 2022 uzavřeli memorandum, které cílí na datové, procesní a infrastrukturní propojení široké škály subjektů v kraji a na rozvoj regionálního bezpečnostního situačního managementu. To může zahrnovat aktivity typu podpory rozvoje vysokorychlostní datové infrastruktury, proaktivní sdílení informací, přípravu společných pilotních, výzkumných i strategických projektů, sdílení lidských zdrojů a odborných kapacit. Koncept bezpečnostních koridorů představuje platformu pro tuto spolupráci, propojuje samosprávy, organizační složky státu a umožňuje zapojení bezpečnostní komunity, technologických společností i výzkumných organizací. Prakticky se jedná o kombinaci virtuálního a fyzického prostoru. Koridor zahrnuje jak digitální ekosystém aplikací, informačních systémů a zdrojů dat, tak fyzické trasy mezi zájmovými body včetně infrastruktury a technologického vybavení na těchto trasách, jako jsou sítě elektronických komunikací, kamerové systémy a další senzory.

Realizačně je celý koncept na svém počátku, ale už vznikly první prováděcí analýzy, na kterých jsme měli možnost participovat. Na úrovni měst se dokončují aplikační řešení, která se mohou stát součástí koridoru a postupně také probíhají návazná jednání o dalším směřování aktivit všech zapojených účastníků včetně konkrétního zapojení dalších měst a organizací. 

Autor: Yeva Bartkiv, Zdroj foto: Shutterstock

 


Přihlásit se o newsletter

* povinné pole
E-mailová adresa

+420 603 259 151

redakce@zivotzaokny.eu

Autorská práva vykonává vydavatel, publikování, přetištění či šíření obsahu nebo jeho částí jakýmkoliv způsobem v českém či jiném jazyce bez předchozího písemného souhlasu vydavatele – MODERN LIVING s.r.o. – je zakázáno. Tato publikace obsahuje ilustrační obrázky a fotografie z kolekce Shutterstock a archivů. Tyto obrázky jsou chráněny copyrightem a použity v souladu s licencí.