Jak analýzy formují budoucnost komunit

10. Listopad 2023

V hlubinách dat leží klíč k chápání a řešení komplexních problémů naší doby. Tomáš Kejzlar, ředitel Datového centra Ústeckého kraje, nás zavádí do fascinujícího světa datové analýzy a jejího dopadu na oblasti jako je klima, zdraví a infrastruktura. V rozhovoru odhaluje, jak datové centrum využívá pokročilé technologie pro tvorbu efektivních strategií a zdůrazňuje zásadní význam ochrany dat a soukromí občanů.ZPĚT
 
   

Jaký vliv má propojení a analýza dat na řešení problémů v oblasti klimatu? Můžete nám poskytnout nějaké konkrétní příklady úspěchů,  které byly dosaženy díky tomuto přístupu?
Dáváte mi nejtěžší otázku hned na úvod. Nejsem odborník na klima. Obecně míra vlivu propojování dat a z nich prováděných analýz bude podle mne vždy dána tím, jaká bude naše ochota taková fakta akceptovat. Co se týká klimatu, jsem přesvědčený, že podkladů pro nutnost zásadní změny našeho chování je už nyní dost. Řešení klimatických problémů není otázkou datových analýz, ale naší ochoty slevit ze svých standardů a začít se chovat k planetě tak, aby na ní mohly zdravě žít i další generace.

Datová analýza se stává klíčovým nástrojem v oblasti rozhodování. Jakým způsobem Datové centrum Ústeckého kraje přispívá k lepšímu porozumění komplexním problémům a pomáhá při tvorbě strategií?
Vedení Ústeckého kraje si před časem uvědomilo, že pro správné rozhodování je nutné mít bohatou datovou základnu. Prostřednictvím krajské datové platformy PORTABO jsme tak začali vytvářet takzvanou „datovou paměť kraje“. Ta má být jistou protiváhou empirických zkušeností lidí. Lidé v klíčových rozhodovacích pozicích se mění, odborníci přicházejí a odcházejí, ale data vám při vhodném přístupu zůstávají a v nich jsou uložené cenné informace.

My jsme aktuálně ve fázi, kdy začínáme ukládat data z různých oblastí a čas na složitější analýzy teprve přijde. Již nyní jsme ale schopni aktuální živá data různě vyhodnocovat a interpretovat a poskytovat nástroje pro monitoring různých jevů. Příkladem může být krajský protipovodňový systém, sledování kvality ovzduší nebo velmi populární aplikace Virtuální odjezdové tabule.

S rostoucí digitalizací a množstvím dostupných dat se bezpečnost stává stále důležitějším tématem. Jaké opatření datové centrum Ústeckého kraje přijímá, aby zajistilo ochranu dat a soukromí občanů při analýze a využívání dat?
Kyberbezpečnost a ochrana osobních údajů jsou pro nás samozřejmě zcela klíčová témata. Veškeré fáze práce s daty stejně jako vývoj našich aplikací se snažíme řešit na základě principu „Security by Default“, což znamená, že veškerá komunikace probíhá šifrovaně. Přístupy k datům i našim službám jsou monitorované a zaměřujeme se na to, aby námi používané technologie byly prověřené. Máme pro tyto účely
v týmu specialistu, který se oblasti kyberbezpečnosti věnuje a zřídili jsme i funkci externího nezávislého manažera kybernetické bezpečnosti, který má pro změnu na starosti auditovat naše postupy, aby byly v souladu se základními principy kyberbezpečnosti. Hodně nám také pomáhá, že celou datovou platformu budujeme prostřednictvím softwaru s otevřeným zdrojovým kódem. Stejně zodpovědně přistupujeme i k ochraně osobních údajů. Tím nejjednodušším principem pro nás je vyhnout se zpracovávání osobních údajů, pokud to není nutné a to se nám zatím úspěšně daří. Jsme si však vědomi, že v budoucnu může nastat situace, kdy se práci s těmito údaji nevyhneme a pro tyto účely má kraj zřízenu pozici pověřence na ochranu osobních údajů.

Spolupráce mezi sektory je klíčová pro úspěšnou integraci dat a dosažení komplexních výsledků. Jaké jsou příklady spolupráce Datového centra Ústeckého kraje s dalšími organizacemi a subjekty a jaké přínosy tato spolupráce přináší pro krajskou i celo-systémovou úroveň?
Od samého začátku byla naše datová platforma myšlena jako prostor spolupráce mnoha subjektů. Prvním krokem vlastně bylo uzavření memoranda mezi krajem, dvěma univerzitami a několika městy ohledně spolupráce na datové platformě. Vedle otevřenosti a nezávislosti je pro nás spolupráce, tedy sdílení znalostí, zkušeností, lidí i technologií jedním ze tří klíčových principů, které jsme si stanovili. Tuto spolupráci neustále prohlubujeme. Realizujeme pilotní projekty s městy v Ústeckém kraji, využíváme odborníky z našich vysokých škol, s několika krajskými organizacemi realizujeme významný strategický projekt Transformační centrum Ústeckého kraje a v neposlední řadě se snažíme zapojit do naší práce studenty středních škol na celém území Ústeckého kraje. Mimo hranice kraje máme velmi úzkou spolupráci s kolegy ze společnosti Operátor ICT, od kterých čerpáme cenné zkušenosti a přebíráme některé aplikace do naší datové platformy.

Významným aspektem analýzy dat je schopnost předpovídat budoucí trendy a události. Jakým způsobem datové centrum Ústeckého kraje využívá pokročilé techniky, jako je umělá inteligence a strojové učení, pro predikci v oblastech zdraví a infrastruktury?
Strojové učení jsme již do některých našich pilotních projektů zapojili. Používáme například neuronovou síť pro rozpoznávání objektů v oblasti dopravy. Stejně tak sledujeme rychlý vývoj umělé inteligence a průběžně zkoušíme její využití pro tvorbu rutinních částí kódu aplikací. Zdá se, že do budoucna půjde o významný nástroj, který nám uvolní kapacity pro jiné činnosti.    

Autor: Yeva Bartkiv, Zdroj foto: Redakce Život za okny / Shutterstock / osobní archiv Tomáše Kejzlara


Přihlásit se o newsletter

* povinné pole
E-mailová adresa

+420 603 259 151

redakce@zivotzaokny.eu

Autorská práva vykonává vydavatel, publikování, přetištění či šíření obsahu nebo jeho částí jakýmkoliv způsobem v českém či jiném jazyce bez předchozího písemného souhlasu vydavatele – MODERN LIVING s.r.o. – je zakázáno. Tato publikace obsahuje ilustrační obrázky a fotografie z kolekce Shutterstock a archivů. Tyto obrázky jsou chráněny copyrightem a použity v souladu s licencí.